Υπηρεσίες & Έργα

Υπηρεσίες προς Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ο Σ.Π.Ε.Δ. προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης προς Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) που υλοποιούν έργα του ΕΣΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση προτάσεων επενδυτικών σχεδίων
 • Χειρισμό ενστάσεων
 • Διαχείριση και αποστολή ενημερωτικού υλικού (επιστολές έγκρισης, απόρριψης κλπ)
 • Προετοιμασία υλικού προς επενδυτές (συμβάσεις, οδηγίες κλπ)
 • Χειρισμό αιτημάτων (τροποποίησης, ολοκλήρωσης, παράτασης, πληρωμής  κλπ)
 • Πιστοποίηση επενδύσεων (πιστοποίηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου)
 • Αρχειοθέτηση του υλικού που πιστοποιεί την επένδυση
 • Ψηφιοποίηση  υλικού που πιστοποιεί την επένδυση
 • Παρακολούθηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων επενδυτών.

 

Ενίσχυση επιχειρήσεων μέσα από τα Επιχειρησιακά και Τομεακά Προγράμματα

Ο Σ.Π.Ε.Δ. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Στρατηγικής Ανάπτυξης σε οργανισμούς οι οποίοι προβαίνουν σε επενδύσεις στους τομείς του Τουρισμού, της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών,  του Εμπορίου της Πληροφορικής και της Ναυτιλίας. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν  τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη δημιουργία νέας επιχείρησης κλπ.

 • Ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω αναπτυξιακού νομού 3299/2004
 • Ενίσχυση  επιχειρήσεων μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)
 • Ενίσχυση ξενοδοχείων  για  έργα ηλεκτρονικών κρατήσεων (πρόγραμμα digi lodge)
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για έργα ηλεκτρονικών υπηρεσιών  (πρόγραμμα  e-services)
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για υλοποίηση  έργων στον κλάδο της ναυτιλίας (πρόγραμμα  Ευφυείς Θαλάσσιες Μεταφορές)

 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων

Ο Σ.Π.Ε.Δ. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων προσφέροντας το σύνολο των απαραίτητων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης από τη φάση της σχεδίασης μέχρι και τη φάση παραλαβής ενός πληροφοριακού συστήματος:

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης φορέα ή μονάδας εφαρμογής του ΠΣ
 • Ανάλυση Λειτουργικών Προδιαγραφών ΠΣ
 • Αρχιτεκτονική του ΠΣ
 • Συγγραφή τευχών δημοπράτησης
 • Υπηρεσίες υποστήριξης δημοπράτησης του ΠΣ
 • Υπηρεσίες διοίκησης έργου
 • Υπηρεσίες ενσωμάτωσης του ΠΣ στο φορέα